1 + 6 =

Regulamin sklepu internetowego Galeria Kobylarz

Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego www.galeriakobylarz.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.galeriakobylarz.pl prowadzony jest przez Katarzynę Kobylarz wykonującą działalność gospodarczą pod firmą Galeria Sztuki oraz Agencja Reklamowa i Artystyczna Katarzyna Kobylarz-Tomaszewska “Kate Gallery”, NIP: 6762250075, REGON: 180502822, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń ul. Krasickiego 4/35, 39-460 Nowa Dęba, oraz adres poczty elektronicznej galeriakobylarz@wp.pl, numer telefonu +48 791626841, konto bankowe: Galeria Sztuki oraz Agencja Reklamowa i Artystyczna Katarzyna Kobylarz-Tomaszewska “Kate Gallery” 70 1240 2744 1111 0010 7157 9756, Nazwa banku: Bank Pekao S.A. , I O. w Tarnobrzegu.
 2. Sklep www.galeriakobylarz.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.galeriakobylarz.pl zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.galeriakobylarz.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 6. Sklep www.galeriakobylarz.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz w innych krajach Unii Europejskiej.
 7. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
 • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
 • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. DZIEŁO – przedmiot zaprojektowany lub wykonany przez Sprzedawcę, którego opis i fotografie prezentowane są w Sklepie.
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.galeriakobylarz.pl umożliwiający złożenie Zamówienia. Zawarcie umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym. Korzystanie z Formularza następuje z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego, po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamów i zapłać” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych jak i wysłania zapytania do Sklepu przed realizacją zamówienia. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię, nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj) adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.
 4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
 7. SKLEP (GALERIA) – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.galeriakobylarz.pl
 8. SPRZEDAWCA (ARTYSTA) – osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych, która jest autorem Dzieł przeznaczonych do sprzedaży w Sklepie.
 9. USŁUGODAWCA – Katarzyna Kobylarz-Tomaszewska wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Galeria Sztuki oraz Agencja Reklamowa i Artystyczna Katarzyna Kobylarz-Tomaszewska “Kate Gallery”, NIP: 6762250075, REGON: 180502822, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń ul. Krasickiego 4/35, 39-460 Nowa Dęba, woj.podkarpackie.
 10. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystającą z Usługi Elektronicznej.
 11. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa sprzedaży Przedmiotu, zawarta pomiędzy Klientem a Artystą, za pośrednictwem Sklepu.
 12. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcia realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej Oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 11 / a Umowa Sprzedaży Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie Informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usługi Elektronicznej polegającej na zawieraniu Umów Sprzedaży Produktu.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 3. W sklepie internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Zamówienia, w usługach indywidualnych Kalendarz spotkań oraz Newsletter. Konto dla Klienta z darmową rejestracją ma być formą dodatkową uruchomioną w odrębnym czasie dla Klientów o czym Klienci będą poinformowani.
 4. Konto: korzystanie z konta będzie możliwe po wykonaniu dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji i (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W Formularzu rejestracji niezbędne będzie podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczy elektronicznej oraz hasło.
 5. Usługa Elektroniczne Konto: świadczona jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres galeriakobylarz@wp.pl lub też pisemnie na adres firmy Galeria Sztuki oraz Agencja Reklamowa i Artystyczna Katarzyna Kobylarz-Tomaszewska “Kate Gallery”, NIP: 6762250075, REGON: 180502822, lub w formie papierowej na adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń ul. Krasickiego 4/35, 39-460 Nowa Dęba.
 6. Formularz Zamówienia: korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożeniu Zamówienia i kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego pola „Zamów i zapłać”( j.w. Dziale II Definicje 3 Formularz Zamówienia ).
 7. Newsletter: korzystanie z Newslettera następuje po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera – (2) kliknięciu pola „Wyślij” oraz (3) potwierdzeniu chęci zapisania się na Newsletter poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. Na Newsletter można również zapisać się w przyszłości poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbosa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostanie zapisany na Newsletter. Usługa ta będzie świadczona nieodpłatnie na czas nieoznaczony i będzie włączona w momencie uruchomienia funkcji rejestracji dla Klienta. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres galeriakobylarz@wp.pl lub też na adres firmy Galeria Sztuki oraz Agencja Reklamowa i Artystyczna Katarzyna Kobylarz-Tomaszewska “Kate Gallery”, NIP: 6762250075, REGON: 180502822, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń ul. Krasickiego 4/35, 39-460 Nowa Dęba.
 8. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
 • komputer z dostępem do Internetu,
 • dostęp do poczty elektronicznej,
 • przeglądarka internetowa, zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768,
 • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

9. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

10. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

11. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera ceny dostawy.
 3. Dostawa obrazów jest w promocji za darmo na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez okres września i października 2017 r. z możliwością przedłużenia promocji. – „Dostawa prac za darmo”. O łącznej cenie wraz z podatkami Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 5. Zamówienia można składać: Poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień na stronie sklepu: www.galeriakobylarz.pl – 24 godziny na dobę przez cały rok.
 6. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: galeriakobylarz@wp.pl
 7. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 11 do 19. Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 19:00 w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
 8. Zawarcie Umowy Sprzedaży.
 9. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi sposobami.
 10. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera: potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 11. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 6) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 12. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie dołączany do przesyłki, jeśli to niemożliwe z przyczyn lokalizacyjnych, faktura wysyłana będzie elektronicznie w ciągu 14 dni od dostawy towaru na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia. W przypadku braku dokumentu należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.

VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sklep udostępnia następujące sposoby płatności: płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sklepu oraz Rozliczenia tranzakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane za pośrednictwem PayPal – czyli poprzez system stworzony w sklepie.
 2. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: konto Galeria Sztuki oraz Agencja Reklamowa i Artystyczna Katarzyna Kobylarz-Tomaszewska “Kate Gallery”: 70 1240 2744 1111 0010 7157 9756, Nazwa banku: Bank Pekao S.A. , I O. w Tarnobrzegu.
 3. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr……..”oraz nazwę ( pełny opis dzieła oraz numer Sygnaturę dzieła ) Opis musi dotyczyć informacji który ma to być oryginał.
 4. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem https://www.paypal.com/ możliwe aktualne sposoby płatności określane są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej https://www.paypal.com/.
 5. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi https://www.paypal.com/
 6. Firma PayPal Inc. jest firmą macierzystą firmy PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. Jej siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia.
 7. Płatność gotówkową za pobraniem przy odbiorze przesyłki, wyłącznie wówczas jeśli taka opcja będzie włączona w sklepie.
 8. Zalecane: ze względu na możliwe trudności z przelewem zwrotnym prosimy o niedokonywanie przelewów drogą tradycyjną (na poczcie, za pomocą agencji pocztowych lub w placówce banku).

VII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 2. Koszty dostawy na terenie Polski pokrywa Sprzedawca. Jest to promocja, która trwa do 30 października 2017 z możliwością przedłużenia na terenie Polski. Promocja nazywa się – „Dostawa prac za darmo”.
 3. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 4. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 3 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt). Bez wliczania okresu złożenia zamówienia i wpłaty, zaksięgowania pozycji przez Bank.
 5. Produkt – oryginał dzieła będzie gotowy dla Klienta w ciągu 2 – 5 dni roboczych, od momentu zaksięgowania wpłaty.
 6. Czas dostawy w przypadku wysyłki Pocztą Polską – czas ten wynosi od 2 do 7 dni w zależności od rodzaju przesyłki.
 7. Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej) wynosi 6 500 PLN. W przypadku gdy wartość zamówienia przewyższa ww. kwotę, sposób zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie z klientem. Funkcja będzie możliwa po okresie wygaśnięcia promocji – „Dostawa prac za darmo”.
 8. Na termin dostawy Produktu ( oryginału dzieła ) składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika.
 9. Czas kompletowania Produktu (druku ) wynosi od 2 do 7 Dni Roboczych.
 10. Czas kompletowania (wytworzenia) Produktu – reprodukcji, kopii z oryginału jest ustalony indywidualnie średnio wynosi 2 tygodnie w zależności od dzieła. Jeżeli Klient zainteresuje się kopią z oryginału, czas wykonania jej może być różny od 3 – 14 dni średnio zatem należy skontaktować się ze Sklepem w celu potwierdzenia terminu realizacji indywidualnej zgodnie z kolejnością zamówień.
 11. Jeżeli Klient zechce skorzystać z zakładki w Sklepie Internetowym pt. Usługi indywidualne ( w tym usługa malarstwa ściennego, obrazy do wnętrz, rzeźba, rysunek, scenografia, malarstwo 3d chromadepth etc.) należy – wybrać odpowiedni dział np. malarstwo ścienne i pojawi się zakładka „Zarezerwuj”. Jest harmonogram zleceń indywidualnych, należy ustawić termin spotkania zgodny z kalendarzem działań rozdzielonym na miesiące, który pojawi się i należy wysłać prośbę o spotkanie. Powiadomienie dotrze w ciągu 24 h do Usługodawcy i niezwłocznie Usługodawca odpowie na zagadnienie jeśli zostaną podane następujące dane kontaktowe takie jak prawidłowy numer telefonu oraz mail, imięi nazwisko oraz tematyka spotkania wraz z podaniem terminu realizacji dzieła, realizacji indywidualnych.
 12. Czas kompletowania wydruku pracy na płótnie czy papierze. Czas oczekiwania to 2 – 5 dni dla pojedynczej pracy. W przypadku większej ilości zamówień – powyżej 10 szt. za kopie obrazów lub wydruków termin jest ustalany indywidualnie. Klient powinien poinformować o większym zamówieniu, gdyż jest możliwy z tego tytułu rabat dla Klienta.
 13. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 14. Wydruki i reprodukcje z oryginału prac są ustalane indywidualnie, ale nie mogą przekraczać formatu (oryginału) jednak są zależne od możliwości kilku drukarni zgodnie z ustaleniami indywidualnymi z Klientem. Każdorazowo można ustalić format w zakresie wydruku obrazu. Format powiniem być ustalony uprzednio w zamówieniu, jeśli Klient nie zawrze informacji o indywidualnym formacie obrazu, dotyczącym zamówienia jest to jednoznaczne z zamówieniem wybranego produktu i wyborem kompozycyjnym dla druku przez Sprzedawcę. Wydruk jest proporcjonalnie i wielkościowo podobny do oryginału, może nieznacznie różnić się lub też być w innych proporcjach, część obrazów może zawierać wydrukowane boki. W zależności od kolorystyki obrazów druk na płótnie bardzo dobrze prezentuje się na ścianie. Obraz jest wytworzony i starannie przygotowany do druku przez Specjalistów Grafików i renomowane drukarnie także zawiera wszelkie niezbędne cechy artystyczne. Każdy plik ze zdjęciem obrazu jest „wydrukiem wybranego dzieła” nazywany dalej dziełem, gdyż jest własnoręcznie sygnowany i podmalowany przez artystkę, plik jest przygotowany do druku (DTP) 350 dpi, wydrukowany przez Drukarnię. Za samą jakość wydruku Artysta nie odpowiada. Jednak Artysta posiada wszelkie umiejętności i wiedzę aby własnoręcznie sygnować dzieło, zaakceptować druk oraz podmalować dzieło dla oryginalności i umieścić sygnaturę dla odbitki.
 15. Zdjęcia na stronie www.galeriakobylarz.pl nie stanowią oferty handlowej i oryginały mogą nieco różnić się kolorystyką.
 16. Reprodukcje na zamówienie (kopie obrazów namalowane ze zdjęć oryginałów) zaś są wytworem zgodnie ze wzorem, jednak posiadają swoją formę oryginalności i mogą nieco różnić się od oryginału, co stanowi jakość dzieła i jego niepowtarzalność. Obraz jest sygnowany i podpisany przez Artystę, malowany farbami akrylowymi, olejnymi, na blejtramach, płótnach, papierze zgodnie z założeniem oryginału, opis tzw sygnatura na obrazie – dotyczy zapisu która jest to kopia z oryginału, wszelkie prawa autorskie posiada obraz Artysty, gdyż jest indywidualnym wytworem Artysty i Artysta posiada pełne prawa i własności autorskie oraz intelektualne do dzieła.
 17. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury i inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.galeriakobylarz.pl kierowane są przez firmę Galeria Sztuki oraz Agencja Reklamowa i Artystyczna Katarzyna Kobylarz-Tomaszewska “Kate Gallery”, NIP: 6762250075, REGON: 180502822, do odbiorców i potencjalnych klientów i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.

VIII. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
 2. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
 3. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn, jednak zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, (1) w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz żadania Usługobiorcy, jak też (2) podania danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Zaleca się złożyć reklamację poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: galeriakobylarz@wp.pl lub listownie na adres siedziby firmy Galeria Sztuki oraz Agencja Reklamowa i Artystyczna Katarzyna Kobylarz-Tomaszewska “Kate Gallery”, NIP: 6762250075, REGON: 180502822, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń ul. Krasickiego 4/35, 39-460 Nowa Dęba.
 4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 5. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 6. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

IX. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje z tytułu rękojmi:
  • Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.
 2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy Artysty podany w Umowie Sprzedaży Dzieła.
 3. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 4. Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres Artysty wskazany w Umowie Sprzedaży Dzieła.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
 6. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad. Jeżeli reklamacja dotyczy uszczerpku na obrazie – typu odpadu farby, zadrapania, łącznie do 24 h poprawek Klient zgadza się na wysyłkę poprawionego tego samego dzieła, po uprzednim piśmie dotyczących reklamacji.
 7. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
 8. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: galeriakobylarz@wp.pl
 9. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Należy wpisać w dokumencie: Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail] wzór znajduje się poniżej:
 10. Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
  • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
  • Imię i nazwisko konsumenta (-ów)
  • Adres konsumenta (-ów)
  • Podpis konsumenta (-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  • Data
 11. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu przyjęcia reklamacji ( czyli odebrania informacji w drodze e-mailowej, pocztowej – co za tym idzie w momencie odbioru przez Sprzedawcę pełnej informacji o reklamacji z podaniem przyczyn reklamacji i pełnych danych kontaktowych dla zwrotu zakupu ).
 12. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 4. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep (najtańszy możliwy i bezpieczny sposób dostawy typu kurier lub poczta polska) Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 7. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

XI. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.galeriakobylarz.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Sklepu internetowego działającego pod adresem www.galeriakobylarz.pl prowadzonego przez Katarzynę Kobylarz wykonującą działalność gospodarczą pod firmą Galeria Sztuki oraz Agencja Reklamowa i Artystyczna Katarzyna Kobylarz-Tomaszewska “Kate Gallery”, NIP: 6762250075, REGON: 180502822, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń ul. Krasickiego 4/35, 39-460 Nowa Dęba, oraz adres poczty elektronicznej galeriakobylarz@wp.pl, numer telefonu +48 791626841, konto KATARZYNA KOBYLARZ-TOMASZEWSKA: 70 1240 2744 1111 0010 7157 9756, Nazwa banku: Bank Pekao S.A. , I O. w Tarnobrzegu.
 2. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.galeriakobylarz.pl, bez zgody Usługodawcy.
 3. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.galeriakobylarz.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

XII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

 1. W niniejszym rozdziale zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 4. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 5. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane przez Sklep są zgodne z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
 • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223 Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596 Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

6. Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może np. złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

7. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

8. Istnieje możliwość najmu dzieł do restauracji, muzeów, galerii etc. regulowana jest ona osobnym regulaminem Związków Polskich Artystów Plastyków wg. Prawa Autorskiego, 2017_Cennik_waloryzowany_wg_ogłoszenia_GUS_z_15-01-2017 ZPAP ( udzielenie licencji – strona 30 )*

9. Bezpieczeństwo:

 • Staramy się, aby Klient realizujący zakupy w naszym Sklepie miał gwarancję bezpieczeństwa – zarówno w kwestii jakości oferowanego towaru, jak i danych osobowych.
 • Prosimy Klienta o wszelkie opinie oraz uwagi. Pomogą Nam w reakcji i ulepszaniu struktury Sklepu oraz kontaktu z Klientem. Dziękujemy.
 • Na życzenie wysyłamy dokument Prawo Autorskie regulujące wynajem i licencje dzieł dla każdego Artysty oraz Certyfikat Oryginalności.

Oświadczenie o ochronie danych i wyrażenie zgody na wykorzystanie danych przez galeriakobylarz.pl

1. Podmiot odpowiedzialny i prawa użytkownika

Podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych jest Katarzyna Kobylarz-Tomaszewska prowadząca działalność pod nazwą Galeria Sztuki oraz Agencja Reklamowa i Artystyczna Katarzyna Kobylarz-Tomaszewska “Kate Gallery”, e-mail:galeriakobylarz@wp.pl, zwana dalej Sklepem Galeria Kobylarz.pl Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie uzyskać informacje na temat swoich danych, które zostały zapisane, a także skorzystać ze swojego prawa do korekty, blokady lub usunięcia swoich danych. W tym celu należy skorzystać z wymienionych powyżej danych kontaktowych. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie lub wykorzystanie swoich danych przez sklep Galeria Kobylarz.pl w całości lub w odniesieniu do poszczególnych działań, może on zgłosić swój sprzeciw pocztą elektroniczną lub listem, korzystając z wymienionych danych kontaktowych. Firma Galeria Sztuki oraz Agencja Reklamowa i Artystyczna Katarzyna Kobylarz-Tomaszewska “Kate Gallery” działająca pod nazwą sklepu – Sklep internetowy Galeria Kobylarz.pl dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez nią dane są przetwarzane zgodnie z prawem. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm. zwana dalej Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną dnia 18 lipca 2002 r. ( Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych

Dane osobowe to dane dotyczące rzeczowych lub osobistych powiązań określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej. Należą do nich przykładowo imię i nazwisko, numer telefonu, adres oraz wszystkie dane podstawowe, które użytkownik udostępnił podczas składania zamówienia.

2.1 Konto Klienta

Podczas rejestracji zamówienie klienta należy podać następujące dane (informacje wymagane):

 • adres e-mail
 • hasło
 • imię
 • nazwisko
 • zgoda na postanowienia o ochronie danych

Adres do faktury i adres dostawy wymagany jest dopiero, gdy zostanie złożone zamówienie. W celu realizacji zamówienia potrzebne jest imię i nazwisko, dane adresowe i dane dotyczące płatności. Adres e-mail użytkownika jest potrzebny do potwierdzenia wpłynięcia zamówienia i jego wysłania, a także ogólnie w celu komunikacji z użytkownikiem.

2.2 Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych Klienta

Dane Klienta są gromadzone, zapisywane i przetwarzane w ramach obsługi zakupów, łącznie z ewentualnymi późniejszymi rękojmiami, w celu realizacji naszych usług, na potrzeby administracji technicznej, dla własnych celów marketingowych (więcej na ten temat w punkcie 2.3) oraz w celu zapobiegania czynom zabronionym i oszustwom. Dane osobowe Klienta są przekazywane osobom trzecim jedynie wówczas, gdy jest to dozwolone przepisami, łącznie z celami związanymi z realizacją umowy lub rozliczenia, do celów marketingowych lub w razie uprzedniej zgody Klienta. Przykładowo w ramach obsługi zamówienia współpracujący z nami usługodawcy (np. przewoźnik, firma logistyczna, banki) otrzymują niezbędne dane w celu realizacji zamówienia i zlecenia. Przekazane w ten sposób dane usługodawcy mogą wykorzystać wyłącznie w celu realizacji swojego zadania.

2.3 Wykorzystanie danych użytkownika do celów reklamowych

Oprócz przetwarzania danych w ramach obsługi zakupu w sklepie www.galeriakobylarz.pl wykorzystujemy dane Klienta, aby móc kontaktować się z Klientami w związku z zamówieniami oraz określonymi produktami i akcjami marketingowymi; oraz aby polecać produkty lub usługi, które mogą zainteresować Klienta. Klient może w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystaniu danych osobowych do celów reklamowych w całości lub w odniesieniu do poszczególnych działań. Do tego celu wystarczy zawiadomienie w formie tekstowej na wymienione w punkcie 1. dane kontaktowe (np. e-mail, list).

2.3.1 Newsletter

Do wysyłki Newslettera wykorzystujemy podany przez Klienta adres e-mail. Wymagane jest tutaj potwierdzenie, polegające na wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera. Jeżeli użytkownik chciałby zrezygnować z Newslettera, może w każdej chwili anulować swoją zgodę. Do tego celu wystarczy zawiadomienie w formie tekstowej na wymienione w punkcie 1. dane kontaktowe (np. e-mail, list)

2.3.2 Konkursy i badania opinii

W ramach konkursów wykorzystujemy dane Klientów w celu powiadomienia o wygranej oraz reklamowania naszej oferty. Szczegółowe informacje podane są w warunkach uczestnictwa danego konkursu. Ponadto wykorzystujemy dane Klientów w celu przeprowadzania badań opinii. Dane zebrane w ramach badania opinii nie są przez nas wykorzystywane do celów reklamowych. Odpowiedzi udzielone przez użytkownika w ramach ankiet nie są udostępniane osobom trzecim ani publikowane. Klient może w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystaniu danych w celu przeprowadzania badań opinii w całości lub w odniesieniu do poszczególnych działań. Do tego celu wystarczy zawiadomienie w formie tekstowej na wymienione w punkcie 1. dane kontaktowe (np. e-mail, list).

3. Pliki cookie

Akceptowanie plików cookie jest warunkiem umożliwiającym korzystanie ze strony internetowej galeriakobylarz.pl. Jeżeli użytkownik zablokuje stosowanie cookies, strona internetowa oraz serwis będą działać jedynie w oparciu o ograniczone funkcje.

Czym są pliki cookies?

Cookies to niewielkie pliki zapisywane na nośniku danych użytkownika, służące do zapisywania przez przeglądarkę użytkownika określonych ustawień i danych w celu wymiany z naszym systemem. Istnieją dwa rodzaje ciasteczek, tak zwane ciasteczka sesyjne, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki przez użytkownika, oraz ciasteczka tymczasowe/stałe, które są przechowywane przez dłuższy okres lub na stałe na nośniku danych użytkownika. Dzięki przechowywaniu tych plików możemy odpowiednio przygotować nasze strony internetowe i naszą ofertę pod kątem preferencji użytkownika. Ułatwia to użytkownikowi korzystanie z serwisu, przykładowo dzięki zapisaniu określonych danych użytkownika, aby nie musiał ich za każdym razem podawać.

Jakie cookies wykorzystuje strona galeriakobylarz.pl?

Większość używanych przez nas plików cookie jest automatycznie usuwana z twardego dysku komputera użytkownika po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. ciasteczka sesyjne). Przykładowo ciasteczka sesyjne wykorzystywane są, aby oferować użytkownikowi funkcję koszyka na wielu stronach serwisu. Ponadto stosujemy także ciasteczka przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika. Podczas kolejnej wizyty serwis automatycznie rozpoznaje użytkownika oraz preferowane przez niego informacje i ustawienia. Ciasteczka tymczasowe i stałe są zapisywane na twardym dysku komputera użytkownika, a po określonym czasie są automatycznie usuwane. Ciasteczka te służą do tego, aby uczynić naszą ofertę jeszcze efektywniejszą, bezpieczniejszą i bardziej przyjazną dla użytkownika. Dzięki tym plikom możliwe jest przedstawianie użytkownikowi informacji dostosowanych do jego zainteresowań. Jedynym celem ciasteczek jest możliwie jak najlepsze dostosowanie naszej oferty do oczekiwań klienta i tym samym ułatwienie mu poruszania się w naszym serwisie.

Jakie dane są zapisywane w ciasteczkach?

W ciasteczkach stosowanych przez sklep Galeria Kobylarz.pl zapisywane są wyłącznie dane pseudonimizowane. Podczas aktywacji ciasteczka przypisywany jest mu numer identyfikacyjny bez przypisywania danych osobowych użytkownika do tego numeru identyfikacyjnego. Imię i nazwisko, adres IP lub podobne dane użytkownika, umożliwiające bezpośrednie przypisanie pliku cookie do użytkownika, nie są zapisywane w pliku cookie. Na podstawie technologii cookie uzyskujemy jedynie pseudonimizowane informacje, przykładowo o tym, które strony naszego sklepu użytkownik odwiedził, które produkty oglądał itp.

www.galeriakobylarz.pl

Galeria Sztuki oraz Agencja Reklamowa i Artystyczna Katarzyna Kobylarz-Tomaszewska “Kate Gallery”, NIP: 6762250075 Adres: ul. Krasickiego 4/35 39-460 Nowa Dęba

Pracownia artystyczna Galeria Kobylarz, Adres: ul. Szypowskiego 1 39-460 Nowa Dęba

PRAWA MAJĄTKOWE:

Zdarza mi się, iż wraz z obrazem sprzedaję też prawa majątkowe, dodaję certyfikat oryginalności, który załączam do obrazów, wraz z paragonem lub fakturą na firmę i umowę współpracy.
Doliczam wówczas zgodnie z prawem 40% do ceny wyjściowej, zdarzają się jednak promocje w postaci ceny praw majątkowych dołączonych do ceny wyjściowej.

Taki obraz ma wówczas większą wartość rynkową, należy zeskanować lub skopiować sobie paragon, gdyż on blaknie po około roku, czasem nawet wcześniej.

Podpisuję umowę współpracy, między mną a klientem, ustalam formę zapłaty: zadatków, lub zapłaty przed wysyłką obrazu, wystawiam paragony zaliczkowe i paragon końcowy, wysyłam zdjęcia prac, następuje akceptacja-ustalam szczegóły dostawy.

Nigdy nie można po podpisaniu umowy, zaakceptowaniu warunków i zobaczeniu realizacji zgodnej z prośbą i założeniami, po odbiorze fotografii, po obdiorze dzieła oddawać dzieła artyście, na zasadzie “zmiany swojego pomysłu lub gustu” , na zasadzie już  tego nie chcę”.

Warunkiem jest spłata dzieła, obraz należy odebrać. Jeśli klient nie chce już obrazu, nie musi go odbierać na siłę. Po upływie 31 dni od nieodebrania dzieła obraz pozostaje w mojej pracowni do ponownego namalowania. Klient zapłacił za pracę. Nie mam do klienta żadnych roszczeń i Klient też nie może miec roszczeń odnośnie kolejnego namalowania mu nowych dzieł za cenę zapłaty za obrazy których nei odebrał, musi zapłacić jak za nowe zamówienie.

Klient może zamówić kolejny obraz na poczet tych które zapłącił ale nie odebrał bo zmienił zdanie i otrzymuje na kolejny obraz 10% rabatu od ceny głównej, nie więcej.

Kolejny obraz jest 100% płatny. 

Istnieje możliwość spłaty obrazu w ratach, turach płat. Kwoty oraz daty zapłaty są ustalane indywidualnie w każdym  miesiącu.